top of page

ÖVRIGA JÄRNKVALITETER & GJUTSTÅL

Kompaktgrafitjärn

Genom att reducera Mg-tillsatsen jämfört med segjärn erhålls ett material med egenskaper som ligger mellan grå- och segjärnets. Materialet benämns även CGI (Compacted Graphite Iron) och används ofta i motorblock och andra motordetaljer, där de förbättrade hållfasthetsegenskaperna utnyttjas.

Vitjärn

Med höga tillsatser av krom (Cr) förhindras grafitens utskiljning till fri grafit. C binds i stället till karbider med hög hårdhet. Genom legeringstillsatserna erhålls även en grundmassa med hög hårdhet. De höga hårdheterna resulterar i ett mycket gott nötningsmotstånd. De högkromhaltiga mate-rialen ger också en mycket god värmebeständighet. Detta material används därför ibland för eldstadsroster. I övrigt används material där stora krav på slitstyrka föreligger (slampumpar, stenkrossar, kvarnar etc.).

Gjutstål

Som konstruktionsmaterial har segjärn under senare årtionden i ganska stor omfattning ersatt gjutstålet. De fördelar gjutstålet har gentemot andra gjutna järnmaterial är att materialet är svetsbart som ett normalt konstruktionsstål och att det uppvisar bättre slagseghet, speciellt vid låga temperaturer. Genom värmebehandling kan gjutstål få en högre hållfasthet än till exempel segjärn.

Tungmetaller

I denna grupp innefattas kopparlegeringarna mässing (koppar-zink), brons (koppar-tenn) och rödmetall (koppar-zink-tenn). I samtliga fall tillsätts även bly (Pb) för att förbättra egenskaperna.
Samtliga kopparlegeringar kännetecknas av god korrosionsbeständighet och trycktäthet. Vidare är kopparlegeringarna goda ledare för elektricitet och värme. Dessa egenskaper gör att koppar-legeringar används för VVS-armaturer, lagerbussningar, elkomponenter, avstängningsventiler m.m. Kopparlegeringar kan gjutas med de flesta gjutmetoder, men press- och kokillgjutning är de förhärskande. Till gruppen tungmetaller räknas även zink-legeringar. Dessas specifika fördel är låg smält- och gjuttemperatur, varigenom vertygsslitaget blir litet. Materialet används för tillverkning i långa i serier i pressgjutmaskiner.

Titanlegeringar

Detta ämnes unika egenskaper med låg densitet, mycket god korrosionsbeständighet, hög hållfasthet och hög smältpunkt har givit ett användningsområde (trots relativt höga tillverkningskostnader) för detaljer som utsätts för extrema förhållanden.

ovriga-jarnkvaliteter.jpg
bottom of page